การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. คลองกิ่ว
 อำเภอ บ้านบึง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33182/15788
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

เมื่อเดือนพฤษภาคม และธันวาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.445-0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8-20 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00078-0.00305 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.288-0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10-22 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00016-0.00188 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.265-0.973 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14-25 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00183-0.00214 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.587-2.11มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0-105.0 dB(L)
 2. บริเวณบ้านเลขที่ 179/1 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.254-0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18-25 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00087-0.00245 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.291-0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13-30 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00030-0.00149 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381-0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15-19 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00081-0.00592 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง คือ 0.429-1.170 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100.0-110.0 dB(L)
 • เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือน เมื่อความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity, PPV)มีค่าตั้งแต่ 0.200 มิลลิเมตรต่อวินาทีขึ้นไป

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ 2.บริเวณบ้านเลขที่ 179/1
   โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4626082
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]