การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเอราวัณ
 อำเภอ เอราวัณ
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 27157/15202
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในวันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 1.021 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 58 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00311 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.509มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 65 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00128 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.954มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 65 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00249 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 1.31มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 101.0 เดซิเบล(แอล)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเขาดิน
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4564343
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]