การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ปากช่อง
 อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 24947/14628
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณหน้าเหมือง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00102 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.381มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00062 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.953มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 27 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00282 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 1.08มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100.0 เดซิเบล(แอล)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณบ้านสระกุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที  และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที 

3. บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม* ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที 

หมายเหตุ : เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

* = ตรวจวัดเพิ่มตามความประสงค์ของเจ้าของโครงการ

 สถานที่ตรวจวัด 4 สถานี
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4556087
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]