การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เจริญสุข
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 31096/16018
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณบ้านโคกกรวด

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.82(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ <2.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 240 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 1200)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness ) เท่ากับ 88.9 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่า 500)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.21 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คืด ไม่มากกว่า 20 NTU) 
  • ผลการตรวจวัดค่า Sufate เท่ากับ 1.15 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Total Iron เท่ากับ 0.003 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Arsenic เท่ากับ <0.001 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Cadmium เท่ากับ <0.001 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่า Lead เท่ากับ 0.009 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะบริโภค ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการ สำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านโคกกรวด
 โดย บริษัท ไมน์ เอ้นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4400572
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]