การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลกลางดง
 อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 24947/14628
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในวันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณหน้าเหมือง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.301 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00080 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.410มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00140 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.824มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 21 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00250 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 1.03มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100.0 เดซิเบล(แอล)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณบ้านสระกุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ <0.200 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <0.200 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.200 มิลลิเมตร/วินาที

3. บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม* ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ <0.200 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <0.200 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.200 มิลลิเมตร/วินาที

หมายเหตุ : เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

* = ตรวจวัดเพิ่มตามความประสงค์ของเจ้าของโครงการ

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเซณบ้านสระกุด 3.บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4587973
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]