การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27265/15279
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในเดือนมีนารม 2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ่อบาดาลบ้านพลวง
  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.33 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <2.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 96 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.51 NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 72.5 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 500 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.01 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 1.11 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 250 mg/l)

หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

 สถานที่ตรวจวัด บริเวณบ่อบาลบ้านพลวง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4622392
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]