การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลโซง
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31862/15535
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 2 เดือนสิงหาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1.บริเวณบ้านหนองเทา : ตรวจวัดไม่ได้

2.บริเวณบ้านหนองทัพ : ตรวจวัดไม่ได้

3.บริเวณบ้านเกษตรสมบรูณ์ : ตรวจวัดไม่ได้

4.บริเวณสำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ : ตรวจวัดไม่ได้

หมายเหตุ : *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน พ.ศ.2548

N/A คือไม่สามารถตรวจวัดได้,ความถี่=<2 เฮริรตซ์,ค่าความเร็วอนุภาคสุงสุด =<0.530 มม./วินาที ,ค่าระยะขจัด = 0 มม.

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านหนองเทา 2.บ้านหนองทัพ 3.บ้านเกษรสมบรูณ์ 4.สำนักงานโรงโม่หินศิลาสากลศรีสะเกษ
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4467984
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]