การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. โคกไทย
 อำเภอ ศรีมโหสถ
 จังหวัด ปราจีนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29370/16036
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 

ระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2560

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 3 สถานี

1. บริเวรวัดโคกพนมดี ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 0.049-0.080 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวรบ้านหนองแสง ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 0.065-0.076 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวรบ้านหนองเรือ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 0.027-0.056 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวรวัดโคกพนมดี 2. บริเวรบ้านหนองแสง 3. บริเวรบ้านหนองเรือ
 โดย บริษัท เทคนิดสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4508382
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]