การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21391/15608
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนวได้ คือ แนวขวาง แนวตั้ง และแนวนอน เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาค น้อยกว่า 0.2540 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนวได้ คือ แนวขวาง แนวตั้ง และแนวนอน เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาค น้อยกว่า 0.2540 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)  (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณศาลเจ้าไท้เสียงเล่ากุ้ง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนพบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวตัั้ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.08มิลลิเมตร/วินาที ความถี่57 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00149 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.00310 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่57 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00149 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 1.35มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 100 dB(A)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 3.บริเวณศาลเจ้าไท้เสียงเล่ากุ้ง
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4394050
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]