การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21353/15599
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.259
 รายละเอียด
 

ในระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 2.16มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0771 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ4.06 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 4.06 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.147 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.22 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ0.179 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 4.95มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100 เดซิเบล(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจไม่พบ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00734 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.222 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 15 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00202 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 1 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.0655 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.386 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 88.0 เดซิเบล (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าเครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไม่สามารถตรวจจับ คลื่นสั่นสะเทือน จากการระเบิดหน้าเหมืองได้ เนื่ืองจากค่าที่ตรวจวัดมีค่าอนุภาคความเร็ววสูงสุด ต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

    หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4467981
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]