การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21392/15694
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.698 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0119 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.825 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 46 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00558 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00132 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 1.08 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 91.5 เดซิเบล(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.413 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 43 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00269 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.571 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 59 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00241 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17.8 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00405 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.777มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 102.8 เดซิเบล (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.9 เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00545 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 19.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00241 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 19.5  เฮิตร์ซและค่าการขจัดเท่ากับ 0.00241 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.555 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 88 เดซิเบล (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626524
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]