การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28614/15178
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  
  • ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านเขาพาดแอก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.540 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.1 เฮิตรซ์  และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00699 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.905 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 41 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00549 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.968 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.9 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00134 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6.6 เฮิตรซ์  และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00742 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 4.7 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00657 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 4.8 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0121 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดหน้าพระลาน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.7 เฮิตรซ์  และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00293 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 11.3 เฮิตรซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00396 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.333 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.1 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00436 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

         *ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินในประเทศไทย

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเขาพาดแอก 2.บริเวณโรงเรียนบ้าคุ้งเขาเขียว 3.บริเวณวัดหน้าพระลาน
 โดย บริษัททอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4623829
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]