การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21371/15373
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 

วันที่ 26-27 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2. บริเวณวัดวังตะโก 3. บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ และ 4. บริเวณชุมชนโรงโม่หินของโครงการ พบว่าทั้ง 4 สถานี สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวทแยง(Transverse)<0.254 เท่ากับ มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่พบ และค่าการขจัด ไม่พบ ในแนวตั้ง (Vertical) ค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่พบ และค่าการขจัด ไม่พบ และในแนวยาว (Longitudinal) ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ไม่พบ และค่าการขจัด ไม่พบ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2. บริเวณวัดวังตะโก 3. บริเวณชุมชนบ้านไร่ไหหลำ 4. บริเวณชุมชนโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626173
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]