การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเหมือง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21391/15608
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25 เมษายน 2560
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนวได้ คือ แนวขวาง แนวตั้ง และแนวนอน เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาค น้อยกว่า 0.2540 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านดอนบน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนวได้ คือ แนวขวาง แนวตั้ง และแนวนอน เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาค น้อยกว่า 0.2540 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนพบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.429 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 7.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00149 มิลลิเมตร และค่าการขจัด 0.01106 มิลลิเมตรความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง0.602 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ เท่ากับ 101.0 dB(A)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณบ้านดอนกลาง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนวได้ คือ แนวขวาง แนวตั้ง และแนวนอน เนื่องจากมีค่าความเร็วอนุภาค น้อยกว่า 0.2540 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2. บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง 4.บริเวณบ้านดอนกลาง
 โดย บริษัท ไมน์นิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4624128
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]