การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 19989/15865
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 1-4ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศใต้  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.05 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.2 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ0.0214 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00935 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.984 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0164 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ตรวจวัดวันที่3/12/58
  2. บริเวณวัดพุคำบรรพต  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.746 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.5 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ0.0164 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.540 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 7.2 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0540 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.857 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0139 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ตรวจวัดวันที่2/12/58
  3. บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3 แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 22.5 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ0.00214 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 31.5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00140 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20.9 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00148 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) ตรวจวัดวันที่1/12/58

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณขอบแปลงประทานบัตรด้านทิศใต้ 2.บริเวณวัดพุคำบรรพต 3.บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล
 โดย บริษัททอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4623207
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]