การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28609/15567
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 

เดือนเมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิว  จำนวน 3 สถานี

1. ชุมชนบ้านหน้าพระลาน 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.59 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 1.16 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ 0.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 902 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 158 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.059 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ0.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณวัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 15 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ200)

2. บ้านคุ้งเขาเขียว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.08 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 1.34 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ 0.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 494 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ600)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 45 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.060 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ0.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณวัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 98 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ200)

3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.82 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานค่าอนุโลมสูงสุด คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 1.28 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 690 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 18 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.100 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ0.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณวัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 17 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ200)

เดือนธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิว  จำนวน 3 สถานี

1. ชุมชนบ้านหน้าพระลาน 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.80 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.3 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <0.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 809 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 352 mg/l as CaCO3 (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.061 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ0.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณวัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 341 mg/l(เกินเกณฑ์มาตรฐาน และค่าอนุโลมสูงสุดคือคือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ200และ250)

2. บ้านคุ้งเขาเขียว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.50 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.5 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <0.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 606 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 197 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ300)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.108 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ0.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณวัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 209 mg/l(เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 250)

3.น้ำบาดาลบ้านซับชะอม 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.40 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น( Turbidity) เท่ากับ 0.6 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total suspended Solids) เท่ากับ <1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 676 mg/l (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 1200)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 399 mg/l as CaCO3 (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด คือ 500)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ0.5)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณวัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 281 mg/l(เกินเกณฑ์มาตรฐาน และค่าอนุโลมสูงสุดคือคือ ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ200และ250)

***มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านหน้าพระลาน 2.บ้านคุ้งเขาเขียว 3.บ้านซับชะอม
 โดย บริษัททอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4456568
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]