การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28609/15567
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • เดือน เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 5 สถานี

  1. ชุมชนบ้านคุ้งเขาเขียว ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณสั่นสะเทือนได้ ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. สำนักสงฆ์ถ้ำศรีวิไล ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว  ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.3เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0187 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.571 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.8 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0131 มิลลิเมตรในแนวแกนยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 8.3 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00679 มิลลิเมตร ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
  3. วัดวิมานแก้ว ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง ทั้ง5สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณสั่นสะเทือนได้ ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิบูลย์สงเคราะห์ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณสั่นสะเทือนได้ ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  5. วัดศรัทธาประชากร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง ทั้ง5สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณสั่นสะเทือนได้ ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

เดือน ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 5 สถานี

 

1.ชุมชนบ้านคุ้งเขาเขียว ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว  ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10.9เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00351 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 8.9 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00513 มิลลิเมตรในแนวแกนยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 5.4 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00772 มิลลิเมตร ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

2.สำนักสงฆ์ถ้ำศรีวิไล ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว  ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 11.4เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00644 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.413 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 5.4 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0176 มิลลิเมตรในแนวแกนยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.587 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 6.5 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0106 มิลลิเมตร ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

3.วัดวิมานแก้ว ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคได้ทั้ง 3 แนว  ซึ่งในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13.7เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00415 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.270 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20.1 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00188 มิลลิเมตรในแนวแกนยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 17.7 เฮิร์ตซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00348 มิลลิเมตร ซึ่งค่าความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย 

4.บริเวณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิบูลย์สงเคราะห์ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณสั่นสะเทือนได้ ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

5.วัดศรัทธาประชากร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง ทั้ง5สถานีตรวจวัดนี้ พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณสั่นสะเทือนได้ ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.ชุมชนบ้านคุ้งเขาเขียว 2.สำนักสงฆ์ถ้ำศรีวิไล 3.วัดวิมานแก้ว 4.บริเวณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิบูลย์สงเคราะห์ 5.วัดศรัทธาประชากร
 โดย บริษัททอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4626427
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]