การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ศาลาลาย
 อำเภอ ชนแดน
 จังหวัด เพชรบูรณ์
 เลขที่ประทานบัตร 25607/15571
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณหน้าเหมืองโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.08มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 11เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0294 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.873 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0110 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10เฮิรตซ์และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0155 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2.บริเวณบ้านคลองปลาหมอ พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลลิเมตร/วินาที จนเครื่องมือไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

1.บริเวณหน้าเหมืองโครงการ ไม่มีการระเบิดหน้าเหมืองเนื่องจากอยู่ในช่วงต่ออายุใบอนุญาติระเบิด(ป.5)

2.บริเวณบ้านคลองปลาหมอ ไม่มีการระเบิดหน้าเหมืองเนื่องจากอยู่ในช่วงต่ออายุใบอนุญาติระเบิด(ป.5)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณหน้าเหมืองโครงการ 2.บริเวณบ้านคลองปลาหมอ
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4340483
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]