การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. พุคำจาน
 อำเภอ พระพุทธบาท
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28655/15227
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
   1. บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนยาวมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.92 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 23 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0110 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00543 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนขวางยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.75 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0135 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
   2. บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าต่ำมากจนไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
   1. บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวแกนยาวมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.51 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิร์ตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0040 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 85 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0006 มิลลิเมตร ส่วนในแนวแกนขวางยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.64 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0063 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
   2. บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าต่ำมากจนไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.01 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

         *ค่ามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหินในประเทศไทย

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณถ้ำพุทธนิมิตร สำนักสงฆ์นิคมเทพประทาน 2. บริเวณริมถนนหลวงหมายเลข 21
 โดย บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4556447
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]