การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. น้ำก่ำ
 อำเภอ ธาตุพนม
 จังหวัด นครพนม
 เลขที่ประทานบัตร 32402/15736
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 4และ6 มีนาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านนาคำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว แนวยาวได้ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.65 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00565 มิลลิเมตร แนวตั้งได้ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.64 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00219 มิลลิเมตร และแนวขวางได้ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 4.19 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9>100  เฮิตร์ซ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00105 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยแง่ม  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ได้ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.0025 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ตรวจวัดค่าไม่ได้ และค่าการขจัด เท่ากับ <0.00001 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณฝายน้ำล้นคอนกรีตทางทิศใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ได้ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.0025 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ตรวจวัดค่าไม่ได้ และค่าการขจัด เท่ากับ <0.00001 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.20 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านนาคำ 2.บริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยแง่ม 3.บริเวณฝายน้ำล้นคอนกรีตทางทิศใต้
 โดย บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4585943
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]