การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. พลับพลาไชย
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28465/15298
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 6 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่1 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.556 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 8.5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0110 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.7 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0158 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.21 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ9.7 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0193 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่2 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.14 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0163 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.921 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9.8 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0147 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0364 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่3 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.444 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 8.3 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00748 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.683 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0108 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.714 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.8 เฮิร์ตซและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0145 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณบ้านเขาวงศ์  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 14 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0107 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 7.4 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00532 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.794 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13 เฮิร์ตซและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00917 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  5. บริเวณวัดบ้านเขาทอก  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 7.7 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00598 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 7.5 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00537 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 7.5 เฮิร์ตซและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00733 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  6. แหล่งโบราณคดีเขาพระ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.221 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00183 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.229 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.3 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00403 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.339 เมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17 เฮิร์ตซและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0120 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่1 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่2 3.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ จุดที่3 4.บริเวณบ้านเขาวงศ์ 5.บริเวณวัดเขาทอก 6.แหล่งโบราณคดีเขาพระ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมน์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยีี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4623133
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]