การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28480/15612
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.528 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00434 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00796  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.90 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0144 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณชุมชนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

3. บริเวณชุมชนบ้านเขากำแพง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)   

4. บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.889 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00719 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.714 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 27 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00508  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.75 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0211 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณชุมชนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

3. บริเวณชุมชนบ้านเขากำแพง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)   

4. บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.150 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณชุมชนบ้านพวน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.841 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 34 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00614 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.83 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0218  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.94 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0236 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณชุมชนบ้านห้วยหิน  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.365 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 30 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00744 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 28 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00181  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 32 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00197 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บริเวณชุมชนบ้านเขากำแพง  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 37 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00076 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 21 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00123  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00228 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)   

4. บริเวณชุมชนบ้านหนองมะขอ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวดิ่งมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.730 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00600 มิลลิเมตร ในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00048  มิลลิเมตร ส่วนในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00040 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. ชุมชนบ้านพวน 2. ชุมชนบ้านห้วยหิน 3. ชุมชนบ้านเขากำแพง 4. ชุมชนบ้านหนองมะขอ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมน์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยีี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4468185
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]