การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองโอ่ง
 อำเภอ อู่ทอง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 28487/15550
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในเดือน มกราคม 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ >100  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00053 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00050  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00030 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บ้านห้วยหิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.476 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00421 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00240  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.667 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00791 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บ้านเขาวง2 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ในเดือน เมษายน 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.492 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0387 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.587 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 4.2 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0286  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.429 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 4.2 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0185 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บ้านห้วยหิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.317 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ >100  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0594 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51.0 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0716  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.00005 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บ้านเขาวง2 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.476 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 13  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00421 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00240  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.667 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0791 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ในเดือน กรกฎาคม 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.750 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 8.4  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0338 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00499  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.760 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 9.0 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0308 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บ้านห้วยหิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.873 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 2.2  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0575 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.810 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 8.3 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0157  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.730 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.2 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0463 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บ้านเขาวง2 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

  • ในเดือน ตุลาคม 2558

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ทั้ง3แนว โดยที่แนวขวางมีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.952 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 6.3  เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.0845 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.175 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 7.1 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00109  มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.730 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 2.2 เฮิร์ตและค่าการขจัดได้ เท่ากับ 0.0463 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บ้านห้วยหิน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3. บ้านเขาวง2 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 2. บ้านห้วยหิน 3. บ้านเขาวง2
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4556091
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]