การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลสีมามงคล
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 24947/14628
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
  ในวันที่ 20 กันยายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

1. บริเวณหน้าเหมือง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 2.03 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 37 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00791มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.03 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 39 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00856 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.92 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 30 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 3.38 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 3.38 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 127.0 เดซิเบล(แอล)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณบ้านสระกุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <.254   มิลลิเมตร/วินาที และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <.254  มิลลิเมตร/วินาที

3. บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม* ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ <0.254  มิลลิเมตร/วินาที ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ <0.254 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ <0.254  มิลลิเมตร/วินาที

หมายเหตุ : เริ่มทำการบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (Peak Particle Velocity, PPV) มีค่าตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

* = ตรวจวัดเพิ่มตามความประสงค์ของเจ้าของโครงการ

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณหน้าเหมือง 2.บริเซณบ้านสระกุด 3.บริเวณวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4556430
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]