สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2552

          สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  14  จังหวัด  อปท. 25  แห่ง 


รายละเอียดข่าว

          ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  14  จังหวัด  อปท. 25  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 20  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 52 แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 5 แห่ง   จำนวนประทานบัตร  8   แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  22  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน   -   อบต.
ได้แก่  

จังหวัดกระบี่                  ได้แก่     อบต.ทับปริก
จังหวัดชัยภูมิ                 ได้แก่     อบต.ทุ่งนาเลา
จังหวัดเชียงใหม่            ได้แก่    อบต.สบเตี๊ยะ
จังหวัดตาก                    ได้แก่     อบต.สมอโคน   วังประจบ   ไม้งาม
                                                   พระธาตุผาแดง   วังหมัน
จังหวัดบุรีรัมย์                ได้แก่    อบต.จริญสุข   ถาวร   เสม็ด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ได้แก่     อบต.หนองตาแต้ม
จังหวัดพังงา                   ได้แก่     อบต.ตากแดด
จังหวัดพิษณุโลก            ได้แก่     อบต.บ้านมุง
จังหวัดยะลา                   ได้แก่     อบต.ตาเนาะแม่เราะ
จังหวัดลำพูน                 ได้แก่     อบต.ป่าพลู   นาทราย   แม่ตืน
จังหวัดเลย                     ได้แก่    อบต.ผานกเค้า   เอราวัณ
จังหวัดสตูล                    ได้แก่     อบต.ทุ่งนุ้ย
จังหวัดสระบุรี                 ได้แก่    อบต.วังม่วง
จังหวัดอุบลราชธานี        ได้แก่    อบต.โซง

 

Update news:2552-07-01

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2552
 
 

Visitor Number
4370482
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]