สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2553

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 34 จังหวัด  อปท. 80 แห่ง

รายละเอียดข่าว
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม  2553  มี อปท. รายงานมาจำนวน 34 จังหวัด  อปท. 80 แห่ง  ประกอบด้วย

 1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 5 แห่ง  จำนวนประทานบัตร 6 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 0 แห่ง จำนวนประทานบัตร 0 แปลง
 3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 76 แห่ง
 4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 61 อบต.

 

Update news:2553-09-01

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนสิงหาคม 2553 ลงเว็บไซต์
 
 

Visitor Number
4371203
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]