สรุปรายงานประจำเดือนกันยายน 2553

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 32 จังหวัด  อปท. 70 แห่ง

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกันยายน  2553  มี อปท. รายงานมาจำนวน 32 จังหวัด  อปท. 70 แห่ง  ประกอบด้วย                                      1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 65 แห่ง  จำนวนประทานบัตร 240 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 1 แห่ง จำนวนประทานบัตร 1 แปลง                                                          3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 15 แห่ง จำนวนประทานบัตร 136 แปลง
 4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 54 อบต.

 
 

Update news:2553-10-04

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนกันยายน 2553
 
 

Visitor Number
4369952
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]