สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2553

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 25 จังหวัด  อปท. 57 แห่ง

รายละเอียดข่าว

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2553  มี อปท. รายงานมาจำนวน 25 จังหวัด  อปท. 57 แห่ง  ประกอบด้วย                                     

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 23 แห่ง จำนวนประทานบัตร 139 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 5 แห่ง จำนวนประทานบัตร 25 แปลง                                                          3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 44 แห่ง จำนวนประทานบัตร 217 แปลง
 4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 32 อบต.

 

Update news:2553-11-03

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนตุลาคม 2553
 
 

Visitor Number
4371835
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]