ข้อมูลเพิ่มเติมในการประกวด อปท. ปี2554

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ในการประกวด "อปท. นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"  มีดังนี้


รายละเอียดข่าว
การประกวด "อปท. นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" 

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม 

ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ในการประกวด "อปท. นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่"  มีดังนี้

  1.แนวทางการจัดตั้งและการปฏิบัติงานเครือข่ายประชาชน

  2.รายชื่อเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งแล้ว

  3.แบบรายงานเครือข่ายภาคประชาชน เรื่องรายงานเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่

  4.แบบฟอร์มการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชน

  5.ใบสมัครเข้าร่วมประกวด

     ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่เมษายน-พฤษภาคม 2554  ขอทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมได้เป็นต้นไป  ที่ 02-202-3741  ,    02-354-3511  

 

Update news:2553-11-19

เอกสารแนบ: ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 

Visitor Number
4371733
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]