บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

 


รายละเอียดข่าว

                  ประกาศสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม              กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและกลุ่มกำกับและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2  

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง  ชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม    

      ตามที่ได้มีประกาศถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม  นั้น     
      บัดนี้  การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรรตามรายชื่อ  ดังต่อไปนี้ 
    
     ลำดับที่                ชื่อ-นามสกุล
        1.        นางสาวสุนทรี     ศิรรัตน์ประภา
        2.        นางสาวเจนจิรา    มีแสง
        3.        นางสาวพรพรรณ  บุตรพุ่ม
        4.        นางสาวรัฐพร      อินทร์จันทร์    (สำรอง)
        5.        นางสาววรรณา     จุเส้ง           (สำรอง)
 
                     ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553
 

                

 

Update news:2553-11-29

 
 

Visitor Number
4370816
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]