สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2553

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 29 จังหวัด  อปท. 80 แห่ง

รายละเอียดข่าว
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2553  มี อปท. รายงานมาจำนวน 29 จังหวัด  อปท. 80 แห่ง ประกอบด้วย                                     

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 17 แห่ง จำนวนประทานบัตร 123 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 4 แห่ง จำนวนประทานบัตร 38 แปลง                                                          3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 64 แห่ง จำนวนประทานบัตร 416 แปลง
 4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 38 อบต.

 

Update news:2553-12-02

เอกสารแนบ: ตารางสรุปการส่งรายงานเดือนพฤศจิกายน
 
 

Visitor Number
4372745
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]