สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2553

   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2553 มี อปท. รายงานมาจำนวน 6 จังหวัด  อปท. 6 แห่ง

รายละเอียดข่าว
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2553  มี อปท. รายงานมาจำนวน 6 จังหวัด  อปท. 6 แห่ง ประกอบด้วย                                     

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 6 แห่ง จำนวนประทานบัตร 6 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 0 แห่ง จำนวนประทานบัตร 0 แปลง                                                          3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 2 แห่ง จำนวนประทานบัตร 2 แปลง
 4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 0 อบต.

 

Update news:2554-01-11

เอกสารแนบ: ตารางสรุปการส่งรายงานเดือนธันวาคม
 
 

Visitor Number
4371607
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]