กองทุนสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่

   กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นมาตรการทางการเงินที่จะสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดข่าว
   กองทุนสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่กองทุนสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
   วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นมาตรการทางการเงินที่จะสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม มีเงินทุนในระยะเริ่มแรก (พ.ศ.2535) รัฐบาลโอนเงินจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 500 ล้านบาท และเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 4,500 บาท รวมเป็นเงินที่รัฐบาลได้อนุมัติ 5,000 บาท ในกรณีเงินกองทุนมีไม่เพียงพอ รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อสมทบตามความจำ เป็น ในปี2536-2538 ได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินอีก 1,250ล้านบาท และได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) เมื่อปี พ.ศ.2537 ประมาณ 3,400ล้านบาท เพื่อนำมาสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม
   กองทุนสิ่งแวดล้อม แบ่งการจัดสรรเงินเป็น 2 ส่วน
ได้แก่
   1. จัดสรรเงินอุดหนุน เป็นการจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเป็นการให้เปล่ากับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
   2. จัดสรรเงินกู้ เป็นการจัดสรรให้กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการคิดดอกเบี้ยที่ 2-3% (แล้วแต่หลักประกัน) และคงที่ตลอด
อายุสัญญา (ดังเอกสารเเนบ)
 

Update news:2554-01-11

เอกสารแนบ: กองทุนสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่
 
 

Visitor Number
4372477
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]