สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2554

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 30 จังหวัด  อปท. 68 แห่ง

รายละเอียดข่าว
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 30 จังหวัด  อปท. 68 แห่ง ประกอบด้วย                                     

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 60 แห่ง จำนวนประทานบัตร 264 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 20 แห่ง จำนวนประทานบัตร 72 แปลง                                                          3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 33 แห่ง จำนวนประทานบัตร 105 แปลง
 4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 59 อบต.

 

Update news:2554-02-21

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมกราคม 2554
 
 

Visitor Number
4556464
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]