สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 50 แห่ง 21 จังหวัด


รายละเอียดข่าว

1.รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 35 แห่ง ประทานบัตร 181 แปลง

2.รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 29 แห่ง ประทานบัตร 171 แปลง

3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 33 แห่ง ประทานบัตร 201  แปลง

 

Update news:2555-02-29

เอกสารแนบ: สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ในเดือนกุมภาพันธ์
 
 

Visitor Number
4371166
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]