สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2555

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน 8 เเห่ง 6 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  8เเห่ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย                                1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 2 แห่ง จำนวนประทานบัตร 3 เเปลง                                                  2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 8 แห่ง จำนวนประทานบัตร 12 เเปลง                              3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 8 แห่ง จำนวนประทานบัตร 12 แปลง

 

Update news:2555-04-04

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมีนาคม 2555
 
 

Visitor Number
4370122
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]