สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2555

   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  66 เเห่ง 32 จังหวัด

รายละเอียดข่าว
  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  66 เเห่ง 32 จังหวัด ประกอบด้วย                                                                           1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 25 แห่ง จำนวนประทานบัตร 50 เเปลง                                                                                                          2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 8 แห่ง จำนวนประทานบัตร 25 เเปลง                                                                                                                              3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 63 แห่ง จำนวนประทานบัตร 207 แปลง
 

Update news:2555-12-13

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนพฤศจิกายน 2555
 
 

Visitor Number
4556103
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]