สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2556

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน  18 เเห่ง 8 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน  18 เเห่ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย                                                                              1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 17 แห่ง จำนวนประทานบัตร 103 เเปลง                                                                                                          2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 8 แห่ง จำนวนประทานบัตร 41เเปลง                                                                                                                              3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 7 แห่ง จำนวนประทานบัตร 23 แปลง

 

Update news:2556-02-06

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมกราคม 2556
 
 

Visitor Number
4556015
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]