สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2557 มี อปท. รายงานมาจำนวน 2 เเห่ง 2 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2557 มี อปท. รายงานมาจำนวน 2 เเห่ง 2 จังหวัด ประกอบด้วย                                                    

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 0 แห่ง จำนวนประทานบัตร 0 เเปลง                                                                     

2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 1 แห่ง จำนวนประทานบัตร 1 แปลง    

3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 2 แห่ง จำนวนประทานบัตร 20 เเปลง

 

Update news:2557-04-09

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมีนาคม 2557 ลงเว็ป
 
 

Visitor Number
4371106
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]