สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2557

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2557 มี อปท. รายงานมาจำนวน 40 เเห่ง 22 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2557 มี อปท. รายงานมาจำนวน 40 เเห่ง 22 จังหวัด ประกอบด้วย                                                         

  1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 17 แห่ง จำนวนประทานบัตร 99 เเปลง                                                                          

  2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 33 แห่ง จำนวนประทานบัตร 127 แปลง                                                                                

  3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 6 แห่ง จำนวนประทานบัตร 15 เเปลง

 

Update news:2557-05-06

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนเมษายน 2557 ลงเว็ป
 
 

Visitor Number
4371908
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]