สรุปรายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557

รายละเอียดข่าว
อปท. รายงานมา จำนวน 19 แห่ง 12 จังหวัด ประกอบด้วย 1. รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 2 แห่ง จำนวนประทานบัตร 2 แปลง 2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 19 แห่ง จำนวนประทานบัตร 50 แปลง 3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 0 แห่ง จำนวนประทานบัตร 0 แปลง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
 

Update news:2557-09-15

เอกสารแนบ: สรุปรายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2557
 
 

Visitor Number
4372330
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]