รายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน2559

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนเดือนมิถุนายน 2559 มี อปท. รายงานมา จำนวน 13 แห่ง 7 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

1. รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวนอปท. 12 แห่ง ประทานบัตร 34 แปลง

2.รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 13 แห่ง ประทานบัตร 38 แปลง

3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน 0 แห่ง

 

 

Update news:2559-07-14

เอกสารแนบ: ตารางสรุปแบบรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2559
 
 

Visitor Number
4372579
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]