การแก้ไขปัญหาตามรายงานของอบต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตามที่อบต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่า  การทำเหมืองของนายอดุลย์  เอี่ยมแพร ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน การระเบิดทำให้เกิดความสั่นสะเทือน มีผลกระทบต่อชุมชนในระดับปานกลาง

รายละเอียดข่าว

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  ของอบต.สบเตี๊ยะ   อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่

 ตามที่อบต.สบเตี๊ยะ  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ของนายอดุลย์  เอี่ยมแพร ประทานบัตรที่ 31241/15321 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550  ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  พบว่า  การทำเหมืองของนายอดุลย์  เอี่ยมแพร ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน การระเบิดทำให้เกิดความสั่นสะเทือน มีผลกระทบต่อชุมชนในระดับปานกลาง นั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  ได้มีหนังสือสั่งการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 ให้ นายอดุลย์ เอี่ยมแพร  ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการทำเหมืองไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน โดยเฉพาะเรื่องเสียงและแรงสั่นสะเทือน แล้ว 

 

Update news:2550-07-06

 
 

Visitor Number
4556369
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]