แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.เมื่อส่งรายงานทาง Internet

แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท.เมื่อส่งรายงานทาง Internet  ผ่านเวปไซด์ www.envi-mining.com

รายละเอียดข่าว

    ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่ ในการประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ.2510


    ทางสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ส่งรายงานตามแบบรายงานต่างๆ ตามรอบระยะเวลาทางInternet  ผ่านเวปไซด์
www.envi-mining.comโปรดอย่าลืมทำหนังสือแจ้ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบว่าท่านได้ส่งรายงานใดบ้างเท่านั้น ไม่ต้องแนบรายงานใดมา ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ จะส่งเรื่องดังกล่าวมายังสำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อทราบและตรวจแก้ไขปัญหาจากรายงานต่อไป  อนึ่งเพื่อป้องกันการผิดพลาดใดๆท่านอาจส่ง e-mailมายัง NAIYANA@DPIM.GO.TH เพื่อรับทราบข้อมูลการส่งรายงานของ อบต.ท่าน ทั้งนี้จำเป็นต้องได้ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณา อบต. ดีเด่นด้วยค่ะ  ขอขอบพระคุณอย่างสูง

 

Update news:2550-10-16

 
 

Visitor Number
4556452
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]