สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2551

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2551 มี อปท. รายงานมา จำนวน 16 จังหวัด อปท. 28 แห่ง 

รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2551 มี อปท. รายงานมา จำนวน 16 จังหวัด อปท. 28 แห่ง ประกอบด้วย

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 25 แห่ง จำนวนประทานบัตร 195 แปลง

2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 16 แห่ง จำนวนประทานบัตร 46 แปลง

3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 16 แห่ง

จังหวัดจันทบุรี

ได้แก่

ขุนซ่อง

จังหวัดเชียงใหม่

ได้แก่

สบเตี๊ยะ

บ่อแก้ว

จังหวัดตรัง

ได้แก่

นาท่ามเหนือ

ทุ่งค่าย

เขาขาว

จังหวัดตาก

ได้แก่

ตากออก

ไม้งาม

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้แก่

ไม้เรียง

จังหวัดบุรีรัมย์

ได้แก่

เสม็ด

จังหวัดพิจิตร

ได้แก่

เขาเจ็ดลูก

จังหวัดพิษณุโลก

ได้แก่

บ้านมุง

จังหวัดระนอง

ได้แก่

หาดส้มแป้น

จังหวัดลพบุรี

ได้แก่

สระโบสถ์

บ่อทอง

จังหวัดลำปาง

ได้แก่

บ้านสา

แม่ทะ

เทศบาล ต.แม่เมาะ

จังหวัดสงขลา

ได้แก่

คลองเปียะ

จังหวัดสตูล

ได้แก่

ทุ่งนุ้ย

จังหวัดสระบุรี

ได้แก่

ทับกวาง

หินซ้อน

หน้าพระลาน เขาวง

จังหวัดสุโขทัย

ได้แก่

กลางดง

ทุ่งเสลี่ยม

นาขุนไกร

จังหวัดอุบลราชธานี

ได้แก่

บุเปือย

 

Update news:2551-03-12

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2551
 
 

Visitor Number
4370703
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]