การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ.สุรินทร์

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งรายงานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดข่าว

เรื่อง ?การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน จ. สุรินทร์?

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้ส่งรายงานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ผู้ประกอบการโรงโม่ บดหรือย่อยหิน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ประจำปี พ.ศ. 2550 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 1/2550 จัดประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คน ครั้งที่ 2/2550 จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คนและครั้งที่ 3/2550 จัดประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการฯต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุม การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจของ กพร.ให้แต่ละฝ่ายทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น และร่วมกันแก้ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ตลอดจนให้คำแนะนำพร้อมข้อเสนอแนะในการทำเหมืองหินและโรงโม่หินอย่างถูกต้อง ซึ่งสรุปประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ/อบต. ได้ดังนี้

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ/อบต.

การประชุมครั้งที่ 1/2550

1. ปัญหาฝุ่นละอองจากรถบรรทุกหิน

2. ปัญหาระยะเวลาในการขออนุญาตประทานบัตร มีขั้นตอนมากทำให้ล่าช้าควรกำหนดเวลาให้ชัดเจน

ความเห็นของฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1. ฝ.พร. สอจ. สุรินทร์ ได้มีหนังสือแจ้งถึงผู้ประกอบการ ให้ดำเนินการรดน้ำโดยกำหนดให้รดน้ำ 3 ครั้ง/วัน ในเวลา 08.00 น. , 11.00 น. และ 14.00 น.

2. ให้ชมรมโรงโม่หินในจังหวัดสุรินทร์ ทำหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ถึงปัญหา ข้อติดขัดรวมทั้งระเบียบต่างๆที่ทำให้การขออนุญาตประทานบัตรล่าช้า เพื่อจะได้นำเสนอส่วนกลางเพื่อทราบต่อไป

การประชุมครั้งที่ 2/2550

1. ปัญหาถนนสายตะเคียน-ตาอี ช่วงระหว่างวัดแสงบูรพา-วัดสว่างอารมณ์ ต. สวาย อ. เมือง ชำรุดเสียหาย เนื่องจากรถบรรทุกขนส่งหินวิ่งผ่านเส้นทางนี้

2. รถบรรทุกหินที่วิ่งผ่านชุมชนใช้ความเร็วมากอาจทำให้เกิดอันตรายกับราษฎรได้

ความเห็นของฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1. ฝ.พร. สอจ. สุรินทร์ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนสายตะเคียน-ตาอี ช่วงระหว่างวัดแสงบูรพา-วัดสว่างอารมณ์ ต. สวาย อ. เมือง แล้ว

การประชุมครั้งที่ 3/2550

1. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านพนม แจ้งว่าการระเบิดหินขอให้ระเบิดตรงเวลาที่กำหนด และบ่อเหมืองที่ระเบิดหินแล้วลึกมากทำให้สัตว์เลี้ยง เช่น วัว-ควาย พลัดตกลงไปตาย

2. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านนาเสือก ต. นาบัว อ. เมือง เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะดังนี้

- ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง

- ปัญหาเรื่องถนนชำรุดเสียหายส่งผลให้ท่อระบายน้ำได้รับความเสียหายด้วย

- การพัฒนาบ่อเหมืองที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว

ความเห็นของฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1. การระเบิดหินได้กำหนดไว้ในแผนผังโครงการฯ ให้ระเบิดหินวันละครั้งช่วงเวลา 16.00-17.00 น. และขอให้ผู้ประกอบการดูแลกำชับให้เป็นไปตามข้อกำหนด ส่วนบริเวณขอบเหมืองผู้ประกอบการสามารถทำคันดินและปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นรั้วได้ซึ่งเมื่อต้นไม้โตก็สามารถตัดขายได้ด้วย สำหรับปัญหาเรื่องฝุ่นละออง วัว-ควายตกบ่อเหมืองตาย และช่วงเวลาการระเบิดหินตามข้อกำหนดนั้นนายก อบจ. สุรินทร์ (ประธานชมรมโรงโม่หินจังหวัดสุรินทร์) ได้รับทราบและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา โดย ฝพร. จะติดตามรายงานผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

2. ฝพร. สอจ. สุรินทร์ ผู้ประกอบการ ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. นาบัว ได้ร่วมกันตรวจสอบ หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และบันทึกการตรวจสอบโดย ฝพร.จะติดตามและรายงานผลการดำเนินการให้ทราบต่อไป

ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มีนาคม 2551

 

Update news:2551-03-25

 
 

Visitor Number
4372235
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]