สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2551

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม  2551  มี อปท. รายงานมาจำนวน 13  จังหวัด  อปท. 20  แห่ง 

รายละเอียดข่าว
ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม  2551  มี อปท.รายงานมาจำนวน 13  จังหวัด  อปท. 20  แห่ง  ประกอบด้วย
 1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.  10   แห่ง   จำนวนประทานบัตร   17  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 17  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  41  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  13  แห่ง
 4.  รายงานทาง Internet  จำนวน 12  อบต.
 

Update news:2551-04-18

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2551
เอกสารแนบ: ลงเวป มีนาคม 2551.doc
 
 

Visitor Number
4371546
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]