สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2551

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน  2551  มี อปท. รายงานมา จำนวน  7  จังหวัด  อปท. 11 แห่ง


รายละเอียดข่าว

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน  2551  มี อปท. รายงานมา จำนวน  7  จังหวัด  อปท. 11 แห่ง  ประกอบด้วย

1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มี อปท. รายงานมาจำนวน  9 แห่ง   จำนวนประทานบัตร  48  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    มี อปท. รายงานมาจำนวน  2  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  4  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  มี อปท. รายงานมาจำนวน  9  แห่ง

ได้แก่
จังหวัดนครสวรรค์   ได้แก่ เขากะลา     เขาชายธง
จังหวัดปราจีนบุรี      ได้แก่ โคกไม้ลาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ได้แก่ เมืองแปง
จังหวัดลำปาง           ได้แก่ เมืองมาย    แม่เมาะ
จังหวัดสงขลา           ได้แก่ ท่าหมอไทร
จังหวัดสระบุรี          ได้แก่ สองคอน    หน้าพระลาน
จังหวัดสุโขทัย          ได้แก่ หนองหญ้าปล้อง     ทุ่งเสลี่ยม
                                         กลางดง
จังหวัดอุตรดิตถ์      ได้แก่ บ่อทอง

 

 

Update news:2551-07-28

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมิถุนายน 2551
 
 

Visitor Number
4370847
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]