เชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม

           ขอเชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนกันยายน 2551


รายละเอียดข่าว

     ขอเชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรม   

      ด้วย สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  มีความประสงค์ใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่กรมฯ ถ่ายโอน และไม่เคยผ่านการอบรมการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้เข้ารับการอบรม  จำนวนประมาณ 50 คน  โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยวิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เหมืองแร่  การเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การดำเนินงานในกรณีที่มีการร้องเรียน  การให้ความเห็นประกอบการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ เป็นต้น  ซึ่งจะทำการอบรมในช่วงเดือนกันยายน 2551 ผู้สนใจโปรดแจ้งความประสงค์ไปยัง naiyana@dpim.go.th   หรือ โทร. 02-2023741,  02-3543511  โทรสาร 02-3543511

 

Update news:2551-08-04

 
 

Visitor Number
4371402
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]