สรุปรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2551

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฎาคม 2551 มี อปท.รายงานมา  จำนวน 17 จังหวัด อปท. 31 แห่ง 

รายละเอียดข่าว

      ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกรกฎาคม 2551  มี อปท. รายงานมา  จำนวน 17 จังหวัด อปท. 31  แห่ง  ประกอบด้วย
         1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 15  แห่ง จำนวนประทานบัตร  49  แปลง
         2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 9  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  22  แปลง
        3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท. 25  แห่ง
        4. รายงานทาง Internet  จำนวน   1  อบต.

ดังนี้

จังหวัดกระบี่                ได้แก่   อบต. ทับปริก เขาพนม
จังหวัดขอนแก่น          ได้แก่   อบต.ดงลาน
จังหวัดจันทบุรี            ได้แก่   อบต. ขุนซ่อง  สนามไชย
จังหวัดเชียงใหม่          ได้แก่  อบต.สบเตี๊ยะ
จังหวัดตาก                   ได้แก่  อบต.ตากออก  ทุ่งกระเชาะ  ไม้งาม
                                                         วังประจบ  ท่าสายลวด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ได้แก่ อบต.หาดขาม
จังหวัดพะเยา                ได้แก่  อบต.แม่กา
จังหวัดพิจิตร               ได้แก่  อบต.ทับคล้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์        ได้แก่  อบต.กันจุ   นายม  บ้านโตก
                                                          ท้ายดง   วังโป่ง
จังหวัดระนอง               ได้แก่  อบต.หาดส้มแป้น
จังหวัดลำปาง                ได้แก่  อบต.ปงดอน
จังหวัดสงขลา               ได้แก่  อบต.คลองเปียะ  คูหาใต้
จังหวัดสตูล                  ได้แก่   อบต.ทุ่งนุ้ย
จังหวัดสุโขทัย               ได้แก่  อบต.กลางดง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ได้แก่  อบต.ทุ่งเตาใหม่ ลำพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์           ได้แก่  อบต.ผาจุก   หาดงิ้ว
จังหวัดอุบลราชธานี    ได้แก่  อบต.โซง   บุเปือย
 

 

Update news:2551-08-22

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนกรกฎาคม 2551
 
 

Visitor Number
4370752
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]